Att ställa ut

Anmälan
Tänk på att alla anmälningar ska gå via sekreteraren i din klubb. Skicka gärna anmälan till CKs sekreterare (se styrelsen) ungefär en vecka innan första anmälningsdag. Det går också bra att e-posta anmälan men då behöver sekreteraren en fullmakt som måste skrivas ut och skrivas under och sedan skickas till sekreteraren. Fullmakt för utställning finns här Har du frågor angående utställning som du inte hittar svaret på här? Eller har du frågor om andra länders utställningsregler? ALLA frågor är välkomna.


Inbjudan och betalning
Inbjudan till kattutställning skickas ut av respektive klubb från 6 månader till 1 år i förväg. Den distribueras på andra utställningar, vissa klubbar tar med dem i sina klubbtidningar, andra har någon form av prenumerationsutskick av inbjudningar men framför allt publiceras inbjudningarna i SVERAKs förbundstidning "Våra Katter" och på SVERAKs hemsida www.sverak.se. Arrangerande klubbar lägger ofta ut inbjudan på sina hemsidor, om det finns en sådan. På SVERAKs hemsida finns sammanställning över kommande utställningar och länk till klubbars eventuella hemsida med inbjudan. Inbjudan bör läsas igenom noggrant för det är här du får reda på när, var och vilken typ av utställning det är, hur mycket dom olika klasserna kostar, vilka domare som är inbjudna, vilken avgift som skall betalas in och så vidare. På betalningstalongen så ska ditt namn, adress, telefon och vilken klubb du tillhör, namnen på de katter som ska ställas ut, klass, ras, färgnummer (gäller bara vissa raser), kön och registreringsnummer. Tänk på att betalningen ska ske samtidigt som anmälan skickas till sekreteraren. Men den som betalar in tidigt har större chans att komma med på utställningen om det blir fullt.


Anmälningsblankett
Blanketter finns att ladda ner på SVERAKs hemsida. Kontakta sekreteraren om du behöver hjälp.
På anmälningsblanketten fylls följande uppgifter i:

 • Den arrangerande klubbens namn
 • Staden utställningen hålls i
 • Datumet utställningen hålls
 • Kattens namn (står på stamtavlan) & ev. titel
 • Kattens kön
 • Kattens ras och färg (EMS-kod)
 • Grupptillhörighet (detta gäller endast vissa raser se mer under EMS-kod. Övriga raser lämnar rutan tom).
 • Klassen katten ska tävla i
 • Kattens registreringsnummer (står i stamtavlan) ID nummer (gäller fr om 1/7-03)
 • Kattens födelsedatum
 • Namn & ev. titel på kattens far (ev. okänd för huskatt), faderns ras & färg (EMS-kod), faderns registreringsnummer
 • Namn & ev. titel på kattens mor (ev. okändför huskatt), moderns ras & färg (EMS-kod), moderns registreringsnummer
 • Om du vill ha dubbelbur med max 3 katter i.
 • Din katts uppfödare
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-mail
 • Din postadress samt landet du bor i
 • Din klubbtillhörighet (CK)
 • Vill du gå assistent och i så fall vilken kategori
 • Är katten till salu eller har du kattungar till salu
 • Dagens datum (när du fyller i blanketten)
 • Din namnunderskrift
 • På anmälningsblanketten finns det möjlighet att kryssa i om du har kattungar till försäljning. Detta kommer då med i utställningskatalogen.

I och med att detta är gjort så förbinder du dig till att följa FIFes och SVERAKs regler som gäller på alla utställningar. Anmäler du till utställning i annat land och/eller hos annat förbund gäller dessutom arrangörens regler (exempelvis NRRs regler). När detta är gjort så skickar du anmälan till den egna klubbens utställningssekreterare som skickar den vidare till arrangerande klubb.


Tillträde till utställning
För att få ställa ut din katt på en utställning arrangerad av en SVERAK ansluten klubb, krävs att du som ägare av katten är enskild medlem i en av SVERAKs klubbar eller GCCF och har giltig utställarlicens. Därutö ;ver finns det en del krav som måste uppfyllas för att katten skall få tillträde till utställning och ställas ut för bedömning. Raskatt måste uppnå minst tre månaders ålder under utställningsdagen. Huskatt måste vara lägst uppskattningsvis sex månader och är den över tio månader skall den vara kastrerad samt ha veterinärintyg på kastreringen. Klorna skall vara klippta, både fram och baktassar. För vit katt (EMS-kod w) skall intyg finnas att katten är hörande. Hankatter över tio månader måste ha intyg på normal testikelstatus. Från den 1 juli 2003 skall samtliga utställningskatter äldre än 10 månader vara ID-märkta. Kattens skall vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva.
Tillträde till utställning är ej tillåten om katten är:

 • Digivande Parad / Dräktig
 • Döv (vita katter måste ha veterinärintyg dom intygar att de är hörande)
 • Sjuk eller kommer från hem eller katteri som är infekterat av smittsam sjukdom. Som sjukdom betraktas också öronskabb.
 • Katt som erhållit rött kort (efter tre "Yellow Card")
 • Katt som har bortopererade klor
Ovan ställda krav gäller för samtliga utställningstyper.


Vaccinering
Första gången en katt vaccineras sker grundvaccinering (två (2) vaccinationer efter varandra med den tidsangivelse som (vaccintillverkaren rekommenderar). Efter andra vaccinationen måste det gå 15 dagar innan katten får ställas ut. Alla katter ska, efter att ha fått en grundvaccinering - med två på varandra följande vaccineringar, vaccineras årligen såvida man inte har veterinärintyg på annan vaccinationsintervall. 15 dagars karens gäller som tidigare. 15 dagar "karens" gäller samtliga typer av vaccineringar och id-märkning. Från den 1 juli 2003 skall samtliga utställningskatter äldre än 10 månader vara ID-märkta. Ställer du i annat land så gäller deras regler.


Skillnad att ställa ut ras-, hus- och sällskapskatt
Raskatter, registrerade inom FIFe-förbund som exempelvis SVERAK, får ställas ut om den uppnår minst tre månaders ålder under utställningsdagen.Vid en tvådagars- eller en kategoriutställning, räknas det att utställningen har sin start dag ett. De båda dagarna tillsammans räknas som en utställning. Katter som har sitt födelsedatum som skiftar dag två får trots detta ställas ut under lördagen. Katterna delas först upp i fyra kategorier, varje kategori delas sedan upp i raser och vissa raser även i färggrupper, det senare kallas varianter. Alla raser eller varianter är uppdelade i kön och ålder vilket innebär olika tävlingsklasser, beroende på vilka tidigare meriter katten har. Rasen delas även inbördes i ungdjur, junior, vuxen och kastrat. Kastrerade katter tävlar för sig och jämförs inte med okastrerade vilket ibland kan ske mellan ungdjuren och de vuxna katterna. Katt med icke godkänd färg, av icke godkänd ras eller katt som är avkomma från kontrollavel tävlar inom sin ras men är inte certifikatsberättigade. Huskatter är de katter som inte har stamtavla. De får ställas ut från uppskattningsvis 6 månaders ålder. Huskatter som är äldre än 10 månader skall vara kastrerade och intyg på kastering skall kunna uppvisas. Alla huskatter ska också ha ett huskattsbevis. Katterna tävlar i Huskattklassen och den är indelad i långhåriga huskatter och korthåriga huskatter. Dessa i sin tur delas upp i hanar och honor. Sällskapskatter följer endast med som sällskap och bedöms alltså inte. För att de skall få tillträde till utställningslokalen skall de genomgå veterinärbesiktning och kunna visa upp giltiga vaccinationer i likhet med alla andra katter.


Utställning under olika former
Propagandautställning
Avsikten med propagandautställning är att göra reklam och propagera för kattsporten. Utställningen är öppen för alla katter som skulle kunna ställas ut på en internationell kattutställning. Inga titlar eller certifikat delas ut och det står arrangören fritt att bestämma klassindelning.
Rasutställning
Rasutställningar är vanligtvis endast öppen för en eller några enstaka raser och utställningen sker oftast i samarrangemang med rasring. Den kan arrangeras med eller utan certifikaträtt.
Tvådagarsutställning
En tvådagarsutställning varar i två dagar. Klassbedömning sker oftast under utställningens första dag, eventuellt med fortsättning morgonen efter. Den andra dagen används dock vanligvis till Best in Show paneler. Anmälda och utställda katter måste närvara båda dagarna.
Endagarsutställning
Under en endagarsutställning representeras samtliga hårlag under en dag. Anmälda och utställda katter måste närvara hela dagen. Endagarsutställning kan arrangeras under två på varandra följande dagar. Katten får dock endast ställas ut ena dagen, vilken får du själv välja.
Kategoriindelad utställning
Vid denna typ av utställning delas kategorierna upp på varsin dag, exempel katergori 2 och 4 ena dagen och katergori 1 och 3 samt huskatter nästa dag. Kraven på närvaro är densamma som i utställningsformerna ovan. Katterna måste närvara under den dag dess kategori representeras.
Två certifikatutställning
Vid denna typ av utställning representeras samtliga kategorier under båda dagarna. Denna variant betraktas som två separata utställningar och katten kan deltaga båda dagarna. Du har fortfarande möjlighet att anmäla till endast en av dagarna. Närvaro krävs för utställd katt till dess utställningen stänger respektive dag.
"Bära själv utställning"
Detta är ingen variant av utställning utan anger huruvida du har rätt att själv presentera din katt för domaren eller inte. Detta skall vara aviserat på utställningsinbjudan. Vill eller kan, du inte ska det finans assistenter tillgängliga. Är det inte aviserat i förväg är det alltid en assistent är din katt fram och tillbaka till domarbordet samt presenterar den för domaren.


Hur förbereder du din katt inför en utställning?
Eftersom en utställning är en skönhetstävling, måste katten självklart förberedas inför den. Katter som är smutsiga eller dåligt skötta får sämre bedömning och kan - i värsta fall - uteslutas från tävlan. Samma sak gäller om du behandlat katten med hjälp av någon sorts kosmetiska, till exempel färgat för att pälsfärgen skall se jämnare ut. Hur mycket du skall förbereda din katt beror på vilken ras du har. En långhårig katt, som exempel perser, kräver regelbunden skötsel under lång tid för att komma till sin rätt. Det räcker alltså inte bara dagen före utställningen! En korthårig katt är betydligt mer lättskött. Kanske räcker det med att borsta pälsen och gnida den med ett sämskskinn. Kom ihåg att kattens klor skall vara klippta, både fram- och baktassar. Är du osäker på hur mycket just din katt behöver av förberedelse, bör du vända dig till din uppfödare, någon i din klubb eller kontakta någon av rasringarna.


Vad ska du ta med dig till utställningen?

 • Stamtavla/under reg intyg
 • Vaccinationsintyg
 • Utställningsbekräftelse (kvitto på anmälningsavgiften).
 • Burskynke "Liggunderlag" till botten i buren "Tak" Korg, grotta, filt eller dyl.
 • Kam, borste, antistatmedel o dyl
 • Mat- och vattenskål
 • Mat
 • Toalåda (liten plastbalja) och toaspade
 • Kattsand (finns ibland att få eller köpa)
 • Pengar (gärna småpengar växel uppskattas framförallt på morgonen)
 • KATTEN

Medtag också bedömningssedlar från tidigare utställningar om katten har chans att ta en titel!
... OCH SIST MEN INTE MINST ETT GLATT HUMÖR


Övrigt att tänka på
Bortsett från katten, som skall vara frisk, välvårdad och i bästa kondition, finns det en del för utställare att tänka på. Glöm inte att ta med kattens stamtavla, eller intyg att katten är under registrering (om det är en raskatt). Har beställd SVERAK-stamtavla ännu ej erhållits för kattunge som är anmäld "under reg" skall intyg, som är utfärdat av uppfödarens klubbs sekreterare / externa sekreterare /avelssekreteraren, tas med. För importer / överföringar som ännu ej erhållit stamtavla från SVERAK och som är anmälda "under reg" skall intyg som är utfärdat av SVERAKs stambokförare tas med tillsammans med kopia på kattens (av annat förbunds utfärdad) stamtavla. Intyg på att katten är vaccinerad mot kattpest och kattsnuva skall finnas enligt gällande regler. Utan dessa intyg släpps katten inte in på utställningen. Vaccinationsintyget, som ofta sitter ihop med stamtavlan, skall visas upp vid veterinärbesiktningen. Tiden när veterinärbesiktningen äger rum finns oftast angiven i såväl inbjudan som på bekräftelsen. Tänk på att passa den.


Burskynke
Burksynke finns ibland att köpa på utställningar men de flesta syr sitt burskynke själv. Första gångerna kan man kanske be att få låna av uppfödaren eller någon annan. Måtten på burarna inom Sverak är 60x75x60, (dubbelbur 60x150x60). Tänk på att skynket ska sitta på insidan av buren. Och det är ju katten som ska synas, inte buren. Beskrivning på ett mycket enkelt burskynke. Välj ett tyg som är lätt att tvätta, och som inte är allt för dominant, det är ju katten du vill visa. Gärna ett tyg som inte skynklar sig. Måtten på färdigt burskynke: 220 cm x 65 cm. Fålla tyget runt om. Sätt sedan i bomullsband längs med den ena långsidan, med ca 20 cm mellanrum. Dessa band använder du för att knyta fast skynket i buren med. De flesta väljer också att ta till exempel en handduk att lägga som tak, för att det ska bli mysigt och inte så ljust för katten.


Blir din katt sjuk inför en utställning
Om din katt blir sjuk inför en utställning, har du rätt att få utställningsavgiften tillbaka om du uppvisar veterinärintyg på att din katt inte kan delta på utställningen. När och hur detta skall utfärdas styrs av SVERAKs nationella regler för utställning. Numera skall man meddela den arrangerande klubben skriftligt att katten är sjuk.


Utställningsklasser
Klass 1. Supreme Champion
För katter som erövrat 9 CACS i 2 olika länder av minst 6 olika domare. I denna klass utdelas hederspris (HP).
Klass 2. Supreme Premier
För kastrerade katter som erövrat 9 CAPS i 2 olika länder av minst 6 olika domare. I denna klass utdelas hederspris (HP).
Klass 3. Grand Internationell Champion
För katter som erövrat 6 CAGCIB i 2 olika länder av minst 4 olika domare. I denna klass utdelas CACE.
Klass 4. Grand Internationell Premier
För kastrerade katter som erövrat 6 CAGPIB i 2 olika länder av minst 4 olika domare. I denna klass utdelas CAPE.
Klass 5. Internationell Champion
För katter som erövrat 3 CACIB i 2 olika länder av minst 3 olika domare. I denna klass utdelas CAGCIB.
Klass 6. Internationell Premier
För kastrerade katter som erövrat 3 CAPIB i 2 olika länder av minst 3 olika domare. I denna klass utdelas CAGPIB.
Klass 7. Champion
För katter som erövrat 3 CAC av 3 olika domare i 2 olika länder. I denna klass utdelas CACIB.
Klass 8. Premier
För kastrerade katter som erövrat 3 CAP av 3 olika domare i 2 olika länder. I denna klass utdelas CAPIB.
Klass 9. Öppen
För stambokförda katter som fyllt 10 månader. I denna klass utdelas CAC.
Klass 10. Kastrat
För stambokförda kastrerade katter som fyllt 10 månader. I denna klass utdelas CAP.
Klass 11. Junior (6-10 mån)
För stambokförda katter som är 6-10 månader. I denna klass utdelas Excellent (EX) om katten uppnår 88 p.
Klass 12. Ungdjur (3-6 mån)
För stambokförda katter som är 3-6 månader. I denna klass utdelas Excellent (EX) om katten uppnår 88 p.
Klass 13. Novisklass (Avelsgodkännande)
För katter som erfordrar fenotypiskt godkännande för avel. Klassen kan även användas för kontrollbedömningar efter allmänna rekommendationer från AVR. En "novis" kan endast ställas ut i denna klass när den uppnått 10 månaders ålder, i sitt hemland efter att ha blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet. Domare måste informeras om anledningen till att katten ställs ut i denna klass. En "novis" kan endast ställas ut en (1) gång i "novisklass". Två olika domares underskrifter är obligatoriskt. "Novisen" måste erhålla bedömningen "excellent" respektive "I" för icke godkända raser för registrering/avelsgodkännande.
Klass 14. Huskatt
För alla katter utan stamtavla som fyllt 6 månader.
Klass 15a. Senior (över 7 år)
För alla katter som fyllt 7 år. Katterna tävlar i sin egen katergori uppdelat på hanar & honor. Av dessa 2 klassvinnare uttages bästa veteran inom katergori.
Klass 15b. Veteran (över 10 år)
För alla katter som fyllt 10 år. Katterna tävlar i sin egen katergori uppdelat på hanar & honor. Av dessa 2 klassvinnare uttages bästa veteran inom katergori.
Klass 16. Avel
För registrerade okastrerade han-eller honkatter med minst 3 utställda avkommor.Katten måste vara närvarande men inte individuell bedömd.
Klass 17. Uppfödning
För uppfödare ur vars uppfödning minst 5 katter finns utställda till bedömning i klass 1-12.(minst 2 katter från klass 11 eller 12)


Förklaringar av bedömningarna
De tävlande katterna delas upp i fyra KATEGORIER. Varje kategori delas upp i RAS- och/eller FÄRGGRUPPER, som kallas VARIANTER. Inom varianter tävlar katterna i KLASSER beroende på ålder och tidigare utställningsmeriter, d.v.s. erövrade titlar. Kastrerade katter tävlar i separata klasser. Huskatter, d.v.s. katter utan stamtavla, tävlar separat, men uttagningen av bästa katter följer i tillämpliga delar samma mönster som för raskatterna. Bedömningsgrunderna är dock annorlunda beroende på den standard som huskatterna döms efter. Steg 1 - Klassbedömning Alla katter inom klassen uppdelade på kön jämförs med varandra. Den bästa katten av varje kön får det certifikat, som delas ut i klassen , om den uppnår tillräckligt hög kvalitetspoäng vid jämförelse den standardbeskrivning, som gäller för varianten. Inom junior- och ungdjursklasserna utdelas inga certifikat Steg 2 - Bäst i variant (BIV) Om det finns tre eller fler katter i samma färg väljer domaren ut den bästa i den färgen. Färg kallas också för variant. Här kan vuxna jämföras med ungdjur och juniorer beroende på hur många katter det är. Kastrater tävlar dock alltid för sig när det gäller BIV. Men finns det en vuxen, en junior och ett ungdjur så blir en av dom bäst i variant. Det kan också bli flera BIV i samma färg om det finns tre (eller fler) vuxna och tre (eller fler) juniorer och tre (eller fler ungdjur) Då brukar man skriva BIV-V (V står för vuxen) BIV-J (junioer) och BIV-U (ungdjur) Steg 3 - Domarens bästa (Nominering) När domaren har bedömt alla katterna, jämförs de bästa från varje variant. Bland dessa utser domaren sina finalister. BÄSTA VUXNA HANE, BÄSTA VUXNA HONA, BÄSTA VUXNA HANE KASTRAT, BÄSTA VUXNA HONA KASTRAT, BÄSTA JUNIOR och BÄSTA UNGDJUR totalt. Om en domare dömer katter ur flera kategorier, tas domarens bästa ut katter ut för varje sådan kategori. Steg 4 - Paneler Alla domarnas bästa katter möts här och tävlar om vem som är BIS inom varje kategori. Vinnarna benämns t.ex. BIS Hane, BIS Hona, BIS Kastrat, BIS Ungdjur, BIS Junior Bedömningsgrader: CACS/CAPS 97 poäng CAGCIB/CAGPIB 96 poäng CACIB/CAPIB 95 poäng CAC/CAP 93 poäng Excellent 88 poäng Mycket bra 76 poäng Bra 61 poäng Mycket bra (MB) Utdelas till katter som uppnår 76 poäng. Ej tillräckligt för ett cert. Bäst i variant (BIV) Utdelas till bästa vuxna, kastrat, junior, ungdjur inom respektive färgvariant, under förutsättning att minst 3 katter tävlar i varianten. Kastrater tävlar för sig och okastrerade tävlar för sig. Nominerad (NOM) Varje domare tar ut bästa ungdjur, junior, vuxna kastrat hane respektive hona och vuxna hane respektive hona inom respektive hårlag. Dessa katter måste uppnå minst 97 poäng. Best in show (BIS) Varje domares kandidat som blivit NOM tävlar vidare i kategoripanel om Best in Show, BIS. Genom omröstning i domarpanelen koras utställningens bästa vuxna, kastrat, junior och ungdjur. Endast domare som har dömt hårlaget får rösta. De domare som dömt huskatter utser sin bästa huskatt som i domarpanel tävlar om titeln Bästa Huskatt korhår respektive långhår.